Nama Kegiatan :
AJJ POP PT Bara Pramulya Abadi

Pelaksanaan :
19 Juli 2023

Jumlah Peserta :
2 POP