Jumlah Peserta Uji :
POP 17 – 1 = 16
POM = 10
POU = 5