Pelaksanaan :
Closed 20 Desember 2022

Jumlah Peserta :
13 POU MIM
2 POU KPP
1 POM MIM

Asesor Verifikator :
Pak Ilham Munandar (16 peserta)