Closed 17 September 2022

 

Jumlah Peserta SU :
15 Peserta POP PT Madhani Talatah Nusantara
1 peserta POU PT Madhani Talatah Nusantara
1 peserta POU PT Banjarsari Pribumi

Asesor Verifikator :
Ilham Munandar : 15 POP + 2 POU