Pelaksanaan :
Closed 16 November 2022

Jumlah Peserta SU :
1 Peserta SU POM
1 Peserta SU POU

Asesor Verifikator :
Pak Ilham Munandar (1 POM + 1 POU)